Gmina Terespol położona jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego.
Zajmuje powierzchnię 14 131 ha i liczy 7530 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 25 sołectw o obszarze około 100 do 730 ha, o zwartej i rozproszonej zabudowie. Zróżnicowaniu obszaru sołectwa towarzyszy różna liczba gospodarstw domowych, wahająca się od 12 do 254.
doliny - od szerokodolinnego na południu po przełomowy na północy z mozaiką łąk, pastwisk, pól, łęgów, starorzeczy i skupionego osadnictwa wiejskiego ( z enklawą miasta Terespol), wysoczyznowy - głównie w centralnej części gminy- z dużym udziałem pól, lasów, osadnictwa i terenów komunikacyjnych.
Przez teren gminy przepływają dwie duże rzeki Podlasia - Bug i Krzna oraz mniejszy ciek wodny Czapelka. Najwyższym wzniesieniem na obszarze gminy jest wzgórze koło Bohukał o wysokości 163,6 m npm.
Gmina Terespol jest z wielu względów wyjątkową w strukturze gospodarczej i społecznej województwa lubelskiego. Koncentrują się tu wielkie potencjały rozwojowe wynikające z położenia przygranicznego, przebiegających arterii komunikacyjnych rangi transeuropejskiej / szlak kolejowy E-20 i drogowy E-30 Berlin - Warszawa - Moskwa, w perspektywie autostrada A-2 i TGV/ oraz unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych. Już dziś mamy ważkie atuty.
Gmina jest miejscem, gdzie stykają się dwa systemy kolejowe Europy: zachodnioeuropejski i rosyjski. W suchym porcie PKP Małaszewicze dokonuje się przeładunku towarów z wagonów kolei rosyjskich o tzw. szerokim rozstawie osi do wagonów używanych przez koleje pozostałych państw europejskich. Na terenie gminy funkcjonuje od kilku lat Wolny Obszar Celny Małaszewicze. W Koroszczynie powstał największy i najnowocześniejszy w kraju terminal samochodowy.

Ruch graniczny odbywa się przez 3 przejścia graniczne zlokalizowane na terenie gminy:

  • w Koroszczynie - Kukurykach dla TIR;
  • w Terespolu ( przejście "Warszawski Most") dla samochodów osobowych i autobusów;
  • przejście kolejowe.

Innym elementem wyróżniającym gminę Terespol są bezcenne obszary niezdegradowanych ekosystemów nadbużańskiej przyrody. Gmina Terespol położona jest w korytarzu ekologicznym o randze międzynarodowej i krajowej, na obszarach wartościach dużych wartościach przyrodniczych, uznanych za Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) oraz sieci ekologicznych (ECONETPL).
Ponad połowę powierzchni gminy zajmują: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu / 3694 ha - 26 % pow. gminy/ oraz Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" / 3683 ha - 26 % pow. gminy/, na terenie którego znajdują się dwa
Rezerwaty Przyrody "Czapli Stóg" i Szwajcaria Podlaska" usytuowana w widłach Bugu i Krzny.
Zarówno fakt przygranicznego położenia gminy, jak o obszary objęte w różnych formach ochroną środowiska determinują jeszcze bardziej w szerszym zakresie gminę do podejmowania działań zmierzających do systemowych rozwiązań zmniejszających zagrożenie ekologiczne i rozwiązujących problem wody, ścieków, odpadów stałych na swoim terenie.. Zrobiliśmy wiele, by ludziom żyło się tu lepiej - wszystkie wsie są połączone siecią wodociągową, wszystkie zostały stelefonizowane, we wszystkich funkcjonuje system odbioru śmieci, wszystkie wsie mają oświetlenie uliczne. Teraz pokonujemy kolejny próg cywilizacyjny - realizujemy kolejny program - program sanitacjim gminy. W zasadzie od chwili odtworzenia gminy Terespol tj. od 1992 roku cała sfera inwestycji gminnych to niemalże wyłącznie odrabianie zapóźnień cywilizacyjnych w zakresie ochrony środowiska.


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka