Wybierz interesujący Cię temat:

PROGRAMOWE DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY.

GENEZA
Gmina Terespol położona jest w północno-wschodniej części woj. Lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego. W 26 sołectwach na powierzchni 114 km kw mieszka 7576 osób. Gmina Terespol jest gminą graniczną, rozciąga się z północy na południe w środkowym biegu Bugu- granicznej rzeki między Polską a Białorusią. Specyficznym atutem gminy są przecinające ją szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa łącząca Unię Europejską z Rosją oraz linia kolejowa z Paryża do Moskwy. Na terenie gminy zlokalizowane są trzy przejścia graniczne.
Gmina Terespol od 1992 roku jest samodzielną jednostką samorządową w oddzieleniu do miasta Terespol. Jednym z podstawowych powodów rozdziału było nieodparta potrzeba mieszkańców wsi samodzielnego decydowania o losach i przyszłości zamieszkałych przez nich terenów wiejskich.

Nowatorskie rozwiązania.

Samorząd gminy Terespol wspólnie z mieszkańcami określił podstawowe priorytety rozwoju gminy z uwzględnieniem jej granicznego położenia oraz perspektyw rozwoju wymiany towarowej między przyszłym obszarem UE i krajów WNP. Określono trzy podstawowe obszary ważne dla jakości życia i możliwości uzyskiwania dochodów przez mieszkańców gminy: - programowy rozwój infrastruktury komunalnej służący mieszkańcom, obecnym i przyszłym inwestorom, -rozbudowa bazy oświatowej, -tworzenie warunków do umieszczania nowych inwestycji na terenie gminy.

EFEKTY

Gmina zrealizowała siedem programów w zakresie zrównoważonego rozwoju infrastruktury komunalnej. M.in. gmina została w 100 % zwodociągowana, wprowadzono program zagospodarowania odpadów stałych, skanalizowano ponad 70% gminy, utwardzono szereg dróg gminnych oraz pobudowano chodniki. Samorząd gminy wspierał organizacyjnie i finansowo telefonizację wsi.
Gmina zmodernizowała i powiększyła bazę oświatową o: budowę szkoły podstawowej i -gimnazjum w Kobylanach, -w szkołach wykonano remonty, -modernizacje termoizolacyjnych., -w Małaszewicach powstał kompleks szkół średnich. Przy czynnym uczestnictwie władz gminy Terespol powstały:


W ostatnich ośmiu latach powstało ok. 1000 miejsc pracy na terenie gminy, a poziom bezrobocia nie przekracza 8,1% (średnia w kraju 12,7%). Efekty finansowe z podjętych działań to stały wzrost dochodów gminy z podatków od nieruchomości i opłat lokalnych od osób prawnych.
Doświadczenia z realizacji przyjętych zadań, krystalizujące się perspektywy wejścia Polski do Unii Europejskiej stały się bazą do opracowania w 1999 roku Strategii Rozwoju Gminy Terespol. Głównym celem strategii jest wykorzystanie tworzonej infrastruktury do budowy nowego organizmu miejskiego między Koroszczymem a Małaszewicami umieszczonego w europejskim korytarzu wymiany towarowej.

PODSUMOWANIE

Po ośmiu latach realizacji różnych przedsięwzięć wspólnie z mieszkańcami , samorząd gminy zyskał wysoki stopień zaufania społeczności lokalnej. Odczuwalna przez mieszkańców poprawa usług świadczonych przez gminę, wzrost dochodów ludności dzięki wspieraniu przez gminę rozwoju gospodarczego wpłynęło na zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji oraz współfinansowaniu inwestycji ogólnospołecznych. Działania gminy na rzecz rozwoju gospodarczego dostrzeżone zostały również przez najwyższe organy Państwa (Sejm RP) w formie wyróżnienia za wybitne osiągnięcia samorządowe a program usuwania odpadów nagrodzony kwotą pieniężną przez NFOŚ .

Kontakt:

Krzysztof Iwaniuk -Wójt
Urząd Gminy
Ul.Wojska Polskiego 47
Terespol

(tekst: Urząd Gminy Terespol)

DLACZEGO GMINA TERESPOL?

Gmina Terespol jest w województwie lubelskim jedną z nielicznych jednostek o podwyższonej aktywności gospodarczej.

Nadgraniczne położenie gminy jest głównym atutem sprzyjającym jej rozwojowi gospodarczemu. Strategiczne położenie, skutkujące potencjałem gospodarczym gminy określają przede wszystkim czynniki:

STATYSTYCZNY OBRAZ GMINY TERESPOL (1999r.)

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, po zmianach politycznych państw Wschodu i Zachodu, polozenie stało się głównym atutem sprzyjającym jej rozwojowi gospodarczemu. Przebiegający przez gminę najważniejszy korytarz komunikacyjny Europy określa dziś nie tylko jej znaczenie na mapie województwa lubelskiego, kraju i Europy ale też wyznacza poziom życia mieszkańców. Strategiczne położenie gminy, skutkujące jej potencjałem gospodarczym, określają przede wszystkim następujące czynniki: wschodnia granica gminy i państwa - to przyszła granica Unii Europejskiej, przebiegający w kierunku Wschód - Zachód główny korytarz komunikacyjny Europy o znaczeniu międzynarodowym na osi Moskwa - Mińsk - Warszawa - Berlin - Paryż - Madryt (główny szlak kolejowy E-20, droga kołowa E-30, projektowana autostrada A-2 i kolej typu TGV); strategiczne znaczenie w systemie transportowym kraju: największy w kraju kolejowy port przeładunkowy PKP w Małaszewiczach, połączenie dwóch systemów kolejowych Europy - zachodnioeuropejskiego i rosyjskiego, planowana szybka kolej z Paryża przez Berlin, Warszawę i Terespol do Moskwy; obsługa ruchu międzynarodowego i transgranicznego poprzez przejścia graniczne: kolejowe w Terespolu oraz drogowe Kukuryki - Kozłowicze dla samochodów ciężarowych i Terespol - Most Warszawski dla ruchu osobowego, najnowocześniejszy w kraju terminal samochodowy w Koroszczynie; funkcjonujący po drugiej stronie granicy Brześć, 300- tysięczny rynek zbytu.
Gmina Terespol jest w województwie lubelskim jedną z nielicznych jednostek o podwyższonej efektywności gospodarczej, a w przyszłości (po włączeniuPolski do Unii Europejskiej może stać się ośrodkiem rozwoju europejskiego wnajwyższej kategorii atrakcyjnosci.

WYWIAD Z PRACOWNIKIEM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "EKO-BUG" W KOROSZCZYNIE (przeprowadzony przez Jana Kniagwka i Łukasza Trymczuka)

Ł.T., J.K. - Kiedy nastąpiło otwarcie oczyszczalni ścieków "EKO-BUG" w Koroszczynie?
Otwarcie nastąpiło we wrześniu, a zarejestrowanie w maju 1998 r.

Ł.T., J.K. - Z jakiego terenu ścieki są gromadzone przez oczyszczalnie?
Są to tereny: Osiedle Koroszczyn, Terminal Koroszczyn, Koroszczyn Wieś Małaszewicze Małe i Duże, Łobaczew Mały i Duży, Lechuty Duże i ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Ł.T., J.K. - Na czym (w małym skrócie) polega proces oczyszczania?
Oczyszczanie ścieków, polega na wytrąceniu szkodliwych substancji organicznych i nieorganicznych z ścieków. Cały proces oczyszczania ścieków jest skomputeryzowany i nadzorowany przez komputer. Ścieki gromadzone są w przepompowni ścieków. Później trafiają do kraty zagarniającej skratki, reaktorów biologicznych, stacji dmuchaw, systemu napowietrzania, który służy do napowietrzania wody i w końcowej fazie do stacji odwadniania osadu. Jest to oddzielne pomieszczenia, w którym osad zostaje zgromadzony w specjalnych workach, a oczyszczona woda spływa szparami.

Ł.T., J.K. - W jakim stopniu oczyszczalnia jest zautomatyzowania i jakie urządzenia posiada?
Oczyszczalnia posiada przepompownię ścieków, stację dawkowania reagentów, kratę zagarniającą skratki, reaktory biologiczne, stację dmuchaw, system napowietrzania i stację odwadniania osadu. W użyciu są również nowoczesne komputery nadzorujące pracę oczyszczalni i wozy asenizacyjne. Oczyszczalnia jest więc wypełni zautomatyzowana.

Ł.T., J.K. - Jakie są dotychczasowe efekty pracy oczyszczalni?
Ścieki oczyszczone spełniają wymogi ochrony środowiska.

Ł.T., J.K. - Czy oczyszczalnia otrzymała jakieś wyróżnienia?
Oczyszczalnia w Koroszczynie istnieje dopiero niecałe 4 lata i nie udało się jej otrzymać znaczącego wyróżnienia. Nagrody przyznawane dla oczyszczalni są rzadkością, i raczej się nie zdarzają.

Ł.T., J.K. - Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Wywiad przeprowadzony - czerwiec 2002


Powrót do >>>
Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka