Powierzchnia: 141 km2 (2,6% pow. powiatu); liczba ludności 7.479 (53,0 os/km2); liczba miejscowości - 28. Użytki rolne zajmują 10.281 ha (72,7%), w tym grunty rolne - 6.200 ha (10,0%). Grunty pod lasami i zadrzewieniami - 2.209 ha (15,6%), pozostałe grunty 1.641 ha (11,6%).
Lasy Skarbu Państwa zarządzane przez Nadleśnictwo Chotyłów zajmują pow. 892 ha i wchodzą w skład leśnictwa Neple. Lasy prywatnej własności występują na pow. 699 ha. Lasy byłego PFZ przewidziane do przejęcia przez Lasy Państwowe zajmują pow. 425 ha. Dominujące tyby siedliskowe lasu to: bór świeży (42% pow. leśnej), bór mieszany świeży (14%) oraz ols typowy (14%). Potrzeby dolesień zostały oszacowane na ok. 1.330 ha, t.j. 9,4% pow. gminy.
Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Bug. W rejonie Nepli na niewielkim przyujściowym odcinku przepływa Krzna o średnim rocznym przepływie 13 m3/s. Przez środkową część gminy, w kierunku północnym, równolegle do koryta Bugu, płynie niewielki ciek - Czapelka -o przepływie 1,12 m3/s, uchodząca do Krzyn w Starzyce. Wody płynące zajmują pow. 185 ha. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosi 1920 ha. Powierzchnia gruntów przystosowanych do prowadzenia nawodnień 188 ha.
Północna część gminy Terespol o pow. 2.930 ha (do drogi Koroszczyn - Neple) znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", a fragment do drogi Koroszczyn - Kukuryki (753 ha) jest otuliną parku. Środkowa i południowa część gminy znajduje się w granicach "Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu". W granicach parku utworzono dotychczas dwa rezerwaty przyrody: Czapli Stóg, chroniący kolonię lęgową czapli siwej oraz Szwajcaria Podlaska, obejmujący jeden z najpiękniejszych fragmentów doliny Bugu. W dokumentacji parku krajobrazowego (Kot i In. 1993) zaprojektowano ponadto otworzenie rezerwatu obejmującego ujściowy odcinek Krzny.
Na terenie gminy znajdują się cztery pomniki przyrody: głaz narzutowy w postaci kamiennego krzyża, położony w pobliżu Nepli, okazał topola biała o obwodzie pnia 495 cm rosnąca przy drodze w Nepalach, grupa czterech lip położonych w parku zabytkowym w Krzyczewie oraz pomnik widokowy w uroczysku Zastawek, na terenie którego znajduje się ponad 170 jałowców pospolitych. W Nepalach zachowały się pozostałości zespołu parkowo-pałacowego, a w Koroszczynie, Małaszewiczach Małych i Krzyczenie mocno zniszczone parki dworskie.
W roku 1996 została przeprowadzona na terenie gminy powszechna inwentaryzacja przyrodnicza, której efektem był zaproponowanie nowych rezerwatów przyrody (Budrysi i Zastawek), 9 użytków ekologicznych oraz 9 nowych pomników przyrody (Wierzba i in. 1996).


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka