Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

SIEĆ SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO

 

Szkoła

 

SP Kobylany

 

 

SP Neple

Zespół Szkół Podstawowych w Małaszewiczach

uczniowie

211

127

252

etaty

nauczycielskie

 

16

 

10,28

 

16,28

SIEĆ SZKOLNICTWA GIMNAZJALNEGO

 

Szkoła

 

Gimnazjum w Kobylanach

Gimnazjum w Małaszewiczach

uczniowie

123

182

etaty

nauczycielskie

 

10,95

 

16,03

 Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka