Miasto ma do zaoferowania tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje związane z obsługą ruchu turystycznego.
Baza hotelowa w mieście to prywatny hotelik o 10 pokojach oraz hotel na terenie miejskiego stadionu sportowego. Brak jest placówki gastronomiczno - hotelowej o wysokim standardzie, która spełniałaby wymogi gości przybywających do miasta w celach wypoczynkowych, turystycznych bądź służbowych. W tej dziedzinie miasto ma duże możliwości do wykorzystania. Budżet miasta jest zbyt mały by mógł podejmować takie inwestycje, wysiłki samorządu miasta są skoncentrowane na budowie hali sportowej podnoszenia ciężarów oraz inwestycji ekologicznych (oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, wodociągowa), które poprawią warunki zdrowotne, umożliwią dalszą rozbudowę budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego w mieście.
Miasto Terespol ze względu na swe położenie jest korzystnym miejscem dla przedsiębiorczych inwestorów. Samorząd chętnie wspierałby lokalizację zakładów usługowych, przetwórczych, magazynów oraz innych inwestycji nie uciążliwych dla środowiska. Zarząd jest gotów do podjęcia rozmów i negocjacji z każdym poważnym i solidnym inwestorem. Zależy nam na zwiększeniu liczby miejsc zatrudnienia, w tym wysokiej jakości miejsc pracy, aby zahamować odpływ z miasta młodej wykształconej kadry. Wprawdzie na terenie miasta nie mamy wyższej uczelni, ale większość młodzieży po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego studiuje na wyższych uczelniach w różnych kierunkach i większość z nich szuka zatrudnienia w innych miastach. Inwestycje, które stworzą miastu szansę ożywienia gospodarczego i rozwoju mogą liczyć na poparcie władz miasta poprzez ulgi czy zwolnienia z podatków w okresie inwestowania.

Atuty miasta

  • korzystne położenie miasta na szlaku komunikacyjnym drogowym i kolejowym
  • przejścia graniczne
  • wolne zasoby siły roboczej
  • wolne tereny i obiekty pod inwestycje
  • możliwośćˇ zagospodarowania wolnych terenów gospodarczych
  • dobry stan sieci energetycznych
  • sprawny samorząd
  • istnienie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol
  • możliwość rozwoju turystyki

Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka